SSS

Ürünler Hakkında Sık Sorulan Sorular

Ürün ve Hizmetler hakkında ön bilgi alabilirsiniz. Burada yanıtını bulamadığınız farklı sorunlar için Çağrı Merkezimiz ile iletişim kurabilirsiniz.


e-Fatura uygulaması, tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır.

e-Fatura ile kağıt, baskı, posta gibi maliyetleriniz ortadan kalkarak fatura başı maliyetleriniz kuruşlar seviyesine iner, hızlanan muhasebe süreçleriniz ile verimliliğiniz artar

e-Fatura sistemine kayıtlı olan mükellefler, birbirlerine elektronik fatura düzenlemek zorundadırlar. Alıcı e-fatura sistemine kayıtlı değilse fatura kâğıt olarak düzenlenmelidir. Aynı mal veya hizmet satışı için hem kâğıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232. maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin e-fatura uygulamasından yararlanma imkanı bulunmaktadır.

e-Faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge biçimini muhafaza etmesi gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki mali mührü de içerecek şekilde yasal süreler dahilinde, kendi bünyelerinde muhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edeceklerdir.

e-Fatura kayıtlı kullanıcılarını güncel olarak görüntüleyebileceğiniz bir servistir. Buradan fatura düzenleyeceğiniz mükellefin, e-fatura sistemi içerisinde olup olmadığını sorgulamanıza yarar. Türk Fatura, bu tür web servislerini vermektedir. Ayrıca Türk Fatura Portalında da e-fatura mükelleflerinin sorgulanabilmektedir. Türk Fatura uygulamasındaki mükellef listesi saate bir kez GİB sistemindeki mükellef listesi ile güncellenmektedir.

e-Fatura olarak gelmesi gereken bir fatura matbu olarak geldiği takdirde, matbu faturayı kesinlikle kabul etmemelisiniz. Gönderilen basılı fatura geçersizdir. İptali için faturayı düzenleyen (gönderici) ile iletişime geçmeli veya gerekli kanallardan resmi kurumlara bildirimini yapmalısınız.

Evet, e-faturalar GİB in verdiği bilgiler doğrultusunda TL karşılığı ve döviz kuru belirtilmek şartıyla Yabancı Para cinsinden kesilebilir. Kur bilgisi ek bir alanda ayrıca gösterilebilir

Temel faturayı e-fatura sistemi üzerinden reddetmek mümkün değildir. Ticari Senaryodaki bir e-faturayı 7 gün içerisinde reddetmeniz gerekmektedir. Bu nedenle müşterilerinizle aranızda yapacağınız ticarette temel mi yoksa ticari fatura mı keseceğiniz konusunda önceden aranızda anlaşılması gerekmektedir. Yedi gün sonunda Ticari fatura ile ilgili herhangi bir yanıt dönülmezse fatura kabul edilmiş sayılmaktadır.

· Tüm temel ve ticari elektronik fatura türleri ile uyumlu olan Türk Fatura e-fatura hizmeti, GİB e-fatura standartlarına tamamen uygun olmasına ek olarak, değişen mevzuata göre yenilenmekte ve güncel tutulmaktadır.

· Türk Fatura, Elektronik İmza Sunucusu ve GİB Posta Kutusu ile entegre bir şekilde çalışarak e-fatura alımı ve gönderimi süreçlerini, ERP sistemleri ile entegre bir şekilde otomatik olarak gerçekleştirir.

· Fatura basım, gönderim ve kurye süreçlerini ortadan kaldırır.

· Türk Fatura e-fatura hizmeti, sınırsız kullanıcı tanımlama imkânı sağlamaktadır.

· Farklı e-fatura gönderim, alım ve arşivleme hizmet seçenekleri sunmaktadır.

· Türk Fatura, saniyeler içinde hazırlanan faturalar ile maliyetleri düşürmektedir.

· Toplu e-fatura yükleme imkânı sağlamaktadır.

· Türk Fatura Web Portal aracılığı ile, e-fatura mükellefi tarafından GİB’e iletilen fatura verisinin, her aşamada izlenebilir ve takip edilebilir olması sağlamaktadır.

· Türk Fatura, e-fatura gönderiminde oluşan herhangi bir sıkıntı durumunda veya alıcının isteği doğrultusunda, faturayı ilgili alıcıya tekrar gönderebilme imkanı sunmaktadır.

· Türk Fatura ile, fatura gönderme / alma işlemleri kesintisiz ve veri kaybı olmadan güvenli bir şekilde gerçekleştirilir.

· Kullanıcı dostu portal ara yüzü ile, fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemleri kolaylıkla yapılmaktadır. Ayrıca, giden ve gelen faturaların durumu hakkında reel zamanlı bilgi verilmektedir.

· Fiziksel arşiv alanlarından ve maliyetlerinden kurtulmayı sağlar.

· Arşiv belgelerine kolay erişim olanağı sunmaktadır.

· Gelişmiş raporlama hizmeti sunmaktadır.

· Kaynak israfını ve faturalama prosedürlerindeki giderleri azaltmaktadır.

· Fatura operasyon ve arşivleme maliyetlerinin tümünde düşüş sağlamakta, muhasebe süreçlerini hızlandırmakta ve ödeme döngüsünü kolaylaştırmaktadır.

· Türk Fatura’nın uzmanlaşmış profesyonel ekibi ile, izlenebilir bakım ve anlık destek imkanı sağlanmaktadır.

· Mobil cihazlardan sağlanılan erişim desteği ile istenilen her an e-fatura hizmetine ulaşım sağlanabilmektedir.

· Fatura kaybını ortadan kaldırılmaktadır.

e-Arşiv faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsam dışında kalan ve gönüllü olarak e-arşiv kullanıcısı olmak isteyen bütün mükellefler e-arşiv Uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturabilirler. Tebliğde belirlenen şartlar çerçevesinde müşterilerine faturaları elektronik ortamda gönderebilirler.

Hayır. e-arşiv doğrudan web üzerinden Türk Fatura’ nın sağlamış olduğu arayüz üzerinden kullanabilirsiniz.

SORU: Yeni dönem başında e-arşiv faturasına geçeceğiz elimizde bulunan kâğıt faturaları e-arşiv faturaları ile birlikte kullanabilir miyiz?

CEVAP: e-Arşiv Fatura kayıtlı kullanıcıları matbu kâğıt fatura düzenleyemezler.

SORU: e-arşiv faturasına geçtiğimizde elimizde bulunan kağıt faturaları iptal mi edeceğiz?

CEVAP: Böyle bir zorunluluk bulunmamakla birlikte bağlı olduğunuz vergi dairesine başvurarak iptalini sağlayabilirsiniz.

SORU- Seri no atlaması. Ocak ayında kesilen e-Arşiv faturalarında numara atlaması olmuş. 56 ve 58 numaralı faturalarımız var ancak 57 numaralı faturamız yok. Ocak ayının raporlamasını da yaptık. Ayrıca şubat ayı faturalarında da atlama mevcut. Entegratör üzerinden yaptığımız bu işlemlerin geriye dönük düzeltmesini de yapamıyoruz. Bu bir problem oluşturur mu izlememiz gereken prosedür nedir?

CEVAP: 433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin '6.2 Belge Numarası' başlıklı bölümünde belge numarasıyla ilgili aşağıdaki açıklama yapılmıştır; ''...Belge numarası içerisinde yer alan sıra numarası, 4 karakter yıl ve 9 karakter müteselsil numaradan oluşmaktadır. Her bir birim koduna ait sıra numarası kendi içinde oluşturulur ve takip edilir. Sıra numarası içerisinde yer alan 9 karakterlik müteselsil numara, her yılın ilk günü itibariyle "1" rakamından başlatılarak kullanılır. Mükellef bünyesinde aynı belge numarası birden fazla kullanılamaz.''

Dolayısıyla belge numaraları müteselsil olarak atlamadan ilerlemelidir. Atlayan belge numaralarının sehven atlandığı ve kullanılmayacağını belirten bir dilekçe ile Başkanlığımız ek hizmet binası Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurabilirsiniz. Ancak bu başvurunuz yapılacak inceleme neticesinde tarafınıza düzenlenebilecek işlemler için bir muafiyet oluşturmayacaktır.

SORU- Gelen e-Arşiv Fatura Efatura kullanıcısına kesilip, gönderilen e-arşiv faturalarını sistemden gelen e-faturalar gibi görebilecek miyiz?

CEVAP: 433 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği '3-e-Arşiv Uygulaması İzni' başlıklı maddesinde; ''397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan Tebliğe göre e-fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar.'' açıklaması yapılarak e-Fatura kullanıcılarına E-Arşiv Faturası düzenlenemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Firmanız e-Fatura kullanıcısı olduğu halde tarafınıza gelen e-Arşiv Faturalar geçersizdir ve bu faturaların iptalini isteyerek yerine e-Fatura talep etmelisiniz

· TURK Fatura, Felaket Kurtarma Sistemleri ile kesintisiz ve veri kaybı olmayan, güvenlik ve güvenilirliği oldukça yüksek bir e-arşiv hizmeti sunmaktadır.

· TURK Fatura, GİB’in e-arşiv sisteminin kullanımı için talep ettiği tüm belgelere sahiptir.

· TURK Fatura e-arşiv hizmeti, GİB e-arşiv standartlarına tamamen uyumlu olmasına ek olarak, değişen mevzuata göre yenilenmekte ve güncel tutulmaktadır.

· TURK Fatura, GİB ve ERP sistemleri ile entegre bir şekilde çalışarak e-arşiv fatura alımı ve gönderimi süreçlerini otomatik olarak gerçekleştirir.

· TURK Fatura, e-fatura mükellefi olmayan müşterilerine, müşterinin isteğine göre faturaları elektronik ortamda veya kâğıt çıktısını alarak gönderme hizmetleri sunmaktadır.

· Farklı e- arşiv faturası gönderim, alım ve arşivleme hizmet seçenekleri sunmaktadır.

· e-arşiv faturaları, otomatik olarak 10 yıl boyunca saklanmakta ve faturalara kolayca ulaşım sağlanarak faturalar gerektiğinde UBL veya PDF formatında indirilebilmektedir.

· TURK Fatura Web Portal aracılığı ile, GİB’e iletilen e-arşiv fatura verisinin, her aşamada izlenebilir ve takip edilebilir olması sağlamaktadır.

· Fatura gönderiminde oluşan herhangi bir sıkıntı durumunda veya alıcının isteği doğrultusunda, Türk Fatura hizmeti, faturayı ilgili alıcıya tekrar gönderebilme imkânı sunmaktadır.

· Kullanıcı dostu portal ara yüzü ile, fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemleri kolaylıkla yapılmaktadır. Ayrıca, giden ve gelen faturaların durumu hakkında reel zamanlı bilgi verilmektedir.

· Fatura verilerini toplu olarak aktarabilme ve böylelikle şirketlerin tüm fatura gönderim sürecini tek bir noktadan yönetilebilme, şirketlerin fatura formatı ve görseline uygun tasarım ve detaylı raporlama imkânı sağlanmaktadır.

· TURK Fatura, e-arşiv hizmeti ile, arşiv belgelerine kolaylıkla erişim olanağı sunmaktadır.

· TURK Fatura e-arşiv hizmeti, gelişmiş raporlama hizmet seçenekleri sunmaktadır.

· TURK Fatura, Portal ya da Entegrasyon (online/offline) çözümleriyle sisteme hızlı ve kolay geçiş imkânı sağlamaktadır.